Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Keldershoeve: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Contactgegevens
Keldershoeve
Beulekampersteeg 31
3882 LJ Putten
Telefoonnummer: 06-50670583 bereikbaar op maandag t/m zaterdag.
Afhaaltijden: Maandag t/m zaterdag van 17.00-19.00 uur
Website: www.keldershoeve.nl
E-mailadres: info@keldershoeve.nl
KvK-nummer: 51899337
BTW-identificatienummer: NL002018876B35

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Keldershoeve en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Keldershoeve en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. Deze tekst kan door de consument op een eenvoudige manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bij het plaatsen van een bestelling, geeft de consument aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Keldershoeve.

Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW of 6% BTW, exclusief verzendkosten.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na plaatsing van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag inclusief verzendkosten.

Artikel 6 - Levering en uitvoering
1. De Keldershoeve zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Keldershoeve kenbaar heeft gemaakt.
3. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling z.s.m. doch uiterlijk binnen 30 werkdagen verzonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. Indien de consument kiest voor het afhalen van een bestelling, dan wordt per e-mail bevestigd wanneer de bestelling klaar staat.
5. Iedere bestelling wordt in 1 keer verstuurd. De Keldershoeve voert geen deelleveringen uit.
6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en/of er sprake is van een langere levertijd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 7 – Verzendkosten en aansprakelijkheid
1. Voor alle bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht, m.u.v. bestellingen die afgehaald worden.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument. De consument heeft de mogelijkheid om voor verzekerd verzenden te kiezen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient het artikel als retour aangemeld te worden bij info@keldershoeve.nl. Na bevestiging van de Keldershoeve, kan het product retour gezonden worden. Het product met alle geleverde toebehoren dient in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling retourneert, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Wanneer een gedeelte van een bestelling geretourneerd wordt, zal alleen dat deel terugbetaald worden exclusief verzendkosten.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De volgende artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
• Artikelen die overeenkomstig specificaties van de consument zijn besteld
• Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
• Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien

Artikel 11 – Garantie
1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Keldershoeve daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering per email en gemotiveerd kennis te geven.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Keldershoeve de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. Indien de Keldershoeve producten aan de consument levert, is de Keldershoeve nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument gehouden dan waarop de Keldershoeve ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Keldershoeve niet.
2. De aansprakelijkheid van de Keldershoeve is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
3. De Keldershoeve is niet aansprakelijk voor schade aan producten veroorzaakt tijdens de verzending van onverzekerde pakketten.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Keldershoeve. Klachten welke door de Keldershoeve na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door de Keldershoeve in behandeling te worden genomen.
2. Bij de Keldershoeve ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Keldershoeve binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Wijzigingsrecht
1. De Keldershoeve behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van de Keldershoeve.

Copyright © 2021 Keldershoeve(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 Keldershoeve | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel